Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on A Visit to a Hill Station for Students & Children

 

Essay on Hill Station | a visit to a hill station


Short Essay on  A Visit to a Hill Station Lucky are those who were born and brought up in a hill station. The climate there is cool, refreshing, and soothing during the summer months.

How nice it feels to be in bed with a blanket in summer! The whistling of tall pine trees and their shaking heads in the cool breeze attract ears and eyes.

A hill station presents the most beautiful and enhancing beauty in the form of gardens, orchards, flower parks, waterfalls, snowfalls, and waterfalls. Fruits are available in abundance.

Life is quite simple. The environment is pollution-free, as there is no explosion in population and the development of risky industries.

We can see different types of birds and animals at a hill station. Religious temples and picnic spots are the beauty of hill stations.

Life is neither busy nor hasty. All the hotels, coffee houses, and restaurants are full of tourists and newly married couples. The roaring springs made the hearts of human beings happy.


Short Essay on  A Visit to a Hill Station 


My uncle lives in Mussoorie. He invited me to spend my summer vacation with him. Last summer vacation I made up my mind to go to Mussoorie.

I have never been to any hill station before. So it was a new experience for me. I boarded the Dehradun Express from Delhi station. My uncle had come to receive me at the railway station.

He took me from Dehradun to Mussoorie in his car. I stayed with him for a month.

Mussoorie is a beautiful place and a very famous tourist destination. Every year thousands of tourists, both foreigners and Indians visit this place.

I met many foreign tourists and got to know about their countries and culture. It was the month of June. So there was hustle and bustle everywhere. The weather was very nice. Nature was at its peak.

The view around was very mesmerizing. The fir-clad hills offered a nice view. Mussoorie is rightly called the "Queen of Hills".

It forgets the heat of the plains. It took me to heaven of joy and gaiety.

During my stay, I visited all the beauty spots around Mussoorie in the company of my cousin who is my age. The memory of this visit is still fresh in my mind.


Essay on A Visit to a Hill Station for Students & ChildrenLast summer vacation I went to Mussoorie with some of my friends. I had never been to a hill station before. So it was a new experience for me. There were a large number of visitors.


The presence of foreigners and honeymooners added charm to the gay atmosphere. There was a lot of activity everywhere. The weather was very nice. The view around was very mesmerizing.


The fir-clad hills offered a nice view. Mussoorie has rightly been called the "Queen of Hills". It takes one to the heaven of bliss. It forgets about the concerns of material life. We visited all the beauty spots around Mussoorie. The memory of this visit is still fresh in my mind.Essay on A Visit to a Hill Station for Students & Children


If we think of hills, the first destination that comes to our mind is Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is one of the most beautiful hill stations in India.


I went to Manali last December on a family trip. There is everything lovely about Manali with its beautiful hills, scenic surroundings, and lively roads. We had a different but wonderful experience. We experienced a snowy wonderland in December.


Obviously, the weather in Manali was quite cold in the month of December. The temperature in Manali was very low. The unique city of Manali was covered with snow. Unfortunately, in December, the road to Manali was briefly blocked due to heavy snowfall.


After a while it became clear. Then we reached the hotel. After taking some rest we went out to visit Manu Temple. It is famous for its location as it offers breathtaking views of the valley. After that, we saw another famous Hidimba temple.


There were many things to see in Manali but some of these places and experiences touched our hearts more than others. We also enjoyed paragliding and parachuting.


I went ice skating for the first time in my life. I had never seen snow before. So, this scene was truly a treat for my eyes and soul. We spent two days in Manali. After that, we went to Shimla, the capital of Himachal Pradesh.


This state is trying to make the planet better by reducing pollution. We also saw many temples there. One of the most famous places in Shimla is Mall Road which is a major hangout point and shopping center in Shimla.


We had a great time. In short, it was a fun time in Himachal Pradesh. This trip is one of the most memorable journeys of my life.

Essay on A Visit to a Hill Station


There are many hill stations on the southern slopes of the Himalayas. Nainital, Mussoorie, Shimla, and Darjeeling are very famous among them. Their people enjoy the cool climate and scenery. Thousands of rich people and government officials go there.


Last summer, my father was advised by the doctor to take my mother to Nainital so that her health could improve. I had summer vacations. So I went with them.


This gave me great pleasure. We went to Kathgodam by train. Then we had to travel a few kilometers by bus to reach Nainital. The road used to go up the hill through a crooked path.


There were deep valleys on both sides. The road was difficult. Driving the bus safely required a lot of skill on the part of the driver.


I was so scared that I started getting scared. I expected accidents every minute. But the driver was very efficient. He drove the bus very carefully.


The view of the hill on both sides was very pleasing. There were lush green trees and deep valleys. We went higher and higher.


When we reached the city of Nainital, we saw that the mountain peaks are covered with snow. The sun was shining beautifully. This sight filled me with joy and wonder. The mind was pleased to see Nainital in the lap of nature.


We stayed in a small rented hut standing on top of the mound. It was small, clean, and comfortable. The weather was pleasant and pleasant.


The houses were made of stone and the roads were clean. There was no dust anywhere. We went out for a walk several times. We had a good time.


We went up the hill and enjoyed the views. We often used to go to the famous pond of Nainital in the evening. There was a road around the lake. There were wooden benches here and there.


We enjoyed the beautiful view of the wind and the tank. We enjoyed bathing in the tank. The light of the electric bulbs was reflected in the water all around.


We had a happy life in Nainital. We escaped the heat of the plains. The water of the rivers was sweet and good. The morning walk gave us a good appetite.


We enjoyed our meal very much. Most of the vegetables on the plane could be found there. But the fruits were cheap. So we ate a good deal of them. Our health improved a lot.


We saw many beautiful places in Nainital. In these, we saw Snow View, China Peak, and Lands End. We also visited the Government House and Tennis Lawn. We visited hotels and restaurants. In the evening we went out for a walk on the famous Mall Road.


We went to the lake to enjoy the scenic views. We also enjoyed the ride. We decided to visit Bhowali, Ranikhet, and Almora. We left Nainital after a week. Bhowali is eight miles from Nainital.


The road passed through lush green trees and high hills. In Bhowali we saw the sanatorium. The next morning we left for Ranikhet. We liked Ranikhet. It is a quiet and peaceful place.


After that, we went to Almora. The hotel in Almora was much better than the hotel in Ranikhet. we stayed for a week. Then we came to Kathgodam by bus. We got the train at night. We said goodbye to the hills of Kumaon. The people living on these hills were very simple, honest, and hardworking.


A visit to hill station paragraphHill station is a beautiful place to visit for everyone, every year I visit one or the other hill station during summer,


Last summer I went to Shimla, summer vacation is always the special and wonderful time of the year, it is a time to relax and enjoy as we have so much layer time on our hands.


I finished my holiday homework within a week, I caught a bus from Chandigarh the bus passed through many tunnels which were quite dark and awesome as the bus reached the outskirts of Shimla


All the passengers in the bus began to appreciate being welcomed by the watts of cool soothing breeze from the Shimla bust and I left straight for my uncle's house


My uncle is a forest officer at Shimla I was welcomed by my aunt who is a very generous hospitable lady and loves me very much it was a pleasant surprise to my aunt as I ran there without any prior intimation.


my aunt called my uncle at once and he arrived within a few minutes he was very glad to see me the next day


My uncle took me in his Jeep we pass through a dense forest of pine trees the leaves of the trees were wavering in the wind and birds sitting in them were singing sweet songs.


We had a view of the hills from the highest point we passed through a dense forest of pine trees the leaves of the trees were weaving in wind and birds sitting they are singing sweet songs


we see so many things like streams Mountain, we also saw many gurgling rivulets and springs he asked me to look at the snow-capped mountains Peaks


which were situated at some distance we also saw a number of wild animals like deer, jackals, foxes, and others in the forest,


We saw Chadwick Falls, Jakhoo Temple, Dhanu Devta Temple, and Tara Devi Temple. We visited the renowned Gaiety Theatre; the Architecture of buildings in Shimla is simply overpowering. 


We also had ultimate fun in a place named Kufri that's approximately 16 km from Shimla. This place has amazing natural sceneries and we also enjoyed Yak riding at Kufri.


1 thing we missed in Shimla is the Ice Skating which is open from December to February. We also enjoyed a day in the Lakkar Bazaar.


This Bazaar is a wood market in Shimla that has a lot of wood items that include beautiful articles like walking sticks and cosmetic posts. We bought a few precious Wooden things back home. 


I lived in Shimla for about a week, I had daily morning walks and exercise. After a week, I had to come back the way time passes we couldn't realize.


As I returned home my mother was in particular very happy as she saw that I had after all become a fine figure. The places were so beautiful that I wanted to go back. However, the journey was very interesting and appreciated.


My visit to Shimla has been an unforgettable experience. I wish to visit Shimla each summer and  I would stay by this wonderful Hill once more.
Essay on A Visit to a Hill Station for Students & Children


Introduction: There are many hill stations on the southern slopes of the Himalayas. Nainital, Mussoorie, Shimla, and Darjeeling are very famous among them. Their people enjoy the cool climate and scenery. Thousands of rich people and government officials go there. Trip to Nainital Last summer, my father was advised by the doctor to take my mother to Nainital so that her health could improve. I had summer vacations. So I went with them.


This gave me great pleasure. We went to Kathgodam by train. Then we had to travel a few kilometers by bus to reach Nainital. The road used to go up the hill through a crooked path.


There were deep valleys on both sides. The road was difficult. Driving the bus safely required a lot of skill on the part of the driver.


I was so scared that I started getting scared. I expected accidents every minute. But the driver was very efficient. He drove the bus very carefully. Scenery The view of the hills on both sides was very pleasing. There were lush green trees and deep valleys. We went higher and higher. When we reached the city of Nainital, we saw that the mountain peaks are covered with snow.


It was shining beautifully in the sun. This sight filled me with joy and wonder. The mind was pleased to see Nainital in the lap of nature. Life in Nainital We stayed in a small rented hut standing on top of the mound. It was small, clean, and comfortable. The weather was pleasant and pleasant. The houses were made of stone and the roads were clean.


There was no dust anywhere. We went out for a walk several times. We had a good time. We went up the hill and enjoyed the views. We often used to go to the famous pond of Nainital in the evening.


There was a road around the lake. There were wooden benches here and there. We enjoyed the beautiful view of the wind and the tank.


We enjoyed bathing in the tank. The light of the electric bulbs was reflected in the water all around. We had a happy life in Nainital. We escaped the heat of the plains. The water of the rivers was sweet and good.


The morning walk gave us a good appetite. We enjoyed our meal very much. Most of the vegetables of the plains could be found there.


But the fruits were cheap. So we ate a good deal of them. Our health improved a lot. Conclusion: The people living on the hill are very simple, honest, and hardworking. We got engaged to a hill servant. In July we returned due to heavy rain.Essay on A Visit to a Hill Station for Students & ChildrenI have never visited any hill station before. Some of my friends were planning to visit Murree hills. They also invited me to accompany them. I was wild with joy when my parents okayed our program.

After making all the necessary preparations, we took a train from Karachi to reach Rawalpindi.

After a day's halt there, we left for Murree by bus. The journey up the hills was very enjoyable. The ascent was full of turns and windings, and altogether, the journey was quite different from that in the plains.

We reached Murree at about 3 p.m. on the same day. It was a fine cool and pleasing day. Life here is costly.


Hotels are impossible for the common man. But we were lucky enough to get in a dak bungalow on moderate charges.


We were quite tired so we settled ourselves comfortably. On the following morning, we came out to have a view of the hills.


The scenery was most enchanting. The gigantic trees were covered with white snow. The little birds with feathers of exquisitely charming colors sitting on the trees plea ear with their sweet notes.


The butterflies with wings of the most beautiful hues could be seen flitting from flower to flower.


The many varieties of lovely flowers and beautiful ferns provided another source of delight to the eye.


The smell was so pleasing that I kept on breathing for quite some time. I wished that I had a hut there.


The houses were built in an irregular way and very often the top of one was in level with the door of another. This was very interesting We walked and walked.


At last, we came to Kashmir Point, a beautiful spot of nature with a very lovely view. All nature seemed to be awakened, as it were, by a magician's touch.


It was a new experience for me so I watched everything with rapt attention. While we were on the way back, dark clouds gathered in the sky.

It began to rain heavily. We hurried back to the dak bungalow completely drenched. We were shivering all over. We felt great relief after having hot tea.


There was a heavy downpour throughout the night. When it was dawn, the rain stopped.


The sun rose in its full glory, investing the trees, flowers, hills, birds, and beasts with a golden light.


After our breakfast, we went out to see the Samli Sanitorium down in the valley. Samli is a beautiful little spot situated in a fine valley.


The entire area is covered with thick pine trees. We saw there a little stream of pure crystal water rippling from rock to rock and producing gentle music which seemed to creep into my soul.


A visit to the hills fills one with the inspiration and glory of God. An unknown joy slips into our souls and we return home filled with, the wonder and ecstasy of Nature.Essay on A Visit to a Hill Station for Students & ChildrenThe summer season in Multan is very hot. June and July are the hottest months. Heatwaves shock people and even take some lives. People should stay indoors, lest they get heatstroke. Schools and colleges have been closed and students have been given summer vacation. This enables them to travel outside Multan. When the heat becomes unbearable in Multan, people think of spending a few days at a hill station. There is no dearth of hill stations in Pakistan. The most popular hill stations are Muri, Swat, Naran etc in Kaghan Valley. Last year, we planned a trip to Naran in Kaghan Valley during our summer vacation. Since there is an unprecedented rush of people visiting the hill station, we booked our seats in advance by Khyber Mail in the second class two-tier sleeper compartment. We boarded the train in Multan and reached Rawalpindi the next morning. The actual journey was quite comfortable. We slept well. From Rawalpindi, we boarded a bus to Balakot. The journey from Rawalpindi to Balakot is very pleasant as beautiful views can be seen on both sides of the road. We passed through Jungle Mangal and Jabba, more than 20 km from Mansehra. There was a dense forest around Jabba. We were mesmerized by its natural beauty. In fact, the beauty of the landscape was simply breathtaking. However, traveling by bus was tiring as Batrasi Road had very sharp turns. The surrounding hills looked beautiful, with clouds on top. Shoham had a rope bridge over Kunhar. It was a beautiful sight. We took many pictures of the scene. In Balakot, there was a noise of a strong flow of river water. It was really a strange experience to hear that noise. You could find that noise no matter where you were. The noise was everywhere. Whether you were in a mosque, in a shop, or on the street, there was noise everywhere. I was still conscious of that particular noise when I was trying to sleep in the hotel. The next day we went to the outskirts of Balakot and there we saw the tomb of Shah Ismail Shaheed. The next day we left for Kagan. The condition of the road leading to Kaghan was bad. It was high in the upper half of a high mountain slope and the Kunhar river looked like a ribbon at the very bottom. The driver must be an expert as he has to negotiate sharp turns from time to time. There are bumps and jerks all the way. Naran is 7,890 feet above sea level. Wood was floating in the river. The water of the lake was fresh, cool, and clear.


We were told that the water of this lake if taken regularly can help in improving our health. We not only tasted the water but also brought some in our flasks. The lake is 10,537 feet above sea level and more than 12 kilometers from Naran. After spending a month in the Kaghan Valley, we returned to Multan. Although the tour was only for a month, it greatly improved my health. I will never forget this tour of the beautiful Kagan valley.


Also read:- Essay on ways to improve the tourism sector in India

Also read:- How Travel Will Change Your Personality

Also read:- why I love America essay
THANK YOU SO MUCH
Comments

  1. I am very thankful to you that you have shared this information with us. Read more info about buses to durban. I got some different kind of knowledge from your web page, and it is really helpful for everyone. Thanks for share it.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual