Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

An apple a day keeps the doctor away essay


An apple a day keeps the doctor away essay

An Apple a Day Keeps The Doctor Away Essay


"An apple a day keeps the doctor away" no matter whether it's a red, green or yellow Apple. you should eat an apple each day to stay healthy and happy remember an apple a day keeps the doctor away it's actually True, apples are fortified with essential vitamins and minerals and they are an excellent source of fiber.

Apples contain powerful antioxidants although most fruits and veggies contain antioxidants apples are plentiful in one of the most powerful antioxidants quercetin which helps combat free radical damage boost your immune system and prevent different kinds of diseases 


Eat your Apple in the morning add it to your morning smoothie snack on it during your lunchtime or before going to bed if you are a big fan of chips you are trying to eat healthy consider making apple chips they are healthy and tasty and they make a great snack for your kids 

Apples keep your eyes healthy due to their high antioxidant content Apple's help keep your eyes healthy if you eat at least one apple each day apples boast fantastic eye health benefits and may help prevent cataracts numerous studies 

show that people who consume antioxidant-rich fruits like apples are less likely to develop cataracts make a habit of eating your apple a day now and you might not have to deal with cataracts in your 50s or 60s.

Apples are rich in fiber apples are an excellent source of fiber that helps regulate the digestive system and overall keeps your intestinal system healthy fiber can also help control your hunger and keep you full for longer

which means one Apple is a great and healthy snack between meals moreover fiber found in Apple's can help reduce cholesterol levels and prevent diarrhea and constipation.

Apples help detoxify your liver apples are good for your liver too many people are talking about detox diets but you should never try any of them if you don't consult your doctor, after all,

it's hard to stick to any diet but luckily you can keep your liver healthy by eating your apple a day when your liver is healthy it's able to keep harmful toxins out of the body without so-called detoxifying powders and drinks. 

Apples keep your heart healthy one of the best benefits of eating apples each day is that they keep your heart healthy as mentioned before the fiber found in apples helps reduce cholesterol levels which reduces your risk of heart disease 

Moreover, apples can aid in preventing the build-up of plaque in your arteries which lowers your risk of having a heart attack did you know that heart disease is the biggest killer of women incorporate apples into your eating plan to live a longer and healthier life.

Does an apple really keep the doctor away? Have you ever thought about this?


In Pembrokeshire in 1860, Wells gave the sentence, "Eat an apple while you sleep, and prevent the doctor from earning your bread." Eat an apple every day, stay away from the doctor!

Apples are native to Eurasia - now Kazakhstan, which has been spread around the world by traders and travelers for centuries. 1,500 years ago, the apple appeared in an ancient holistic practice - Ayurvedic medicine, and the apple was considered healthy by ancient Anglo-Saxons and Roman society.


"Sending an apple to a doctor one day" was first used in 1922 and is unknowingly stuck around! Also, when people always say it, science has studied it and apples for good health!

According to the British Medical Journal, eating an apple a day can prevent 8,500 vascular deaths from more than 50 people. A 2011 study by the American Heart Association's Journal found that people who consumed apples and pears, for example, had a 52% lower incidence of stroke and a heart attack - "white" fruits and vegetables.


  • So what is it about apples? 
  • Are these somehow miraculous fruits?
  • Doesn't the actual miracle fruits make things fun, but the choices are especially healthy?Apple consists of the following building blocks, as divided by How staff Works:
Pectin: As you may have seen on some processed labels, apples contain naturally, a form of fiber associated with lowering blood pressure, LDL, and glucose levels.

Boron: which supports healthy bones and the brain.

Correction: A flavonoid that can reduce damage from free radicals - Unpublished electrons in the body can damage cells.


Free radicals can cause DNA damage, so reducing them has been linked to a lower risk of cancer, Alzheimer's, and aging. Vitamins C, A, E, and beta-carotene that fight against free radicals increase immunity, reduce the risk of heart disease, asthma, and diabetes.

According to the Food Research Institute, apples also contain polyphenols, which can block a protein receptor called VEGF, which helps in the progression of body cancer! Polyphenols are naturally found in fruits, vegetables, and green tea!

The point is, however, that Apple is not alone in these qualities. Pear has a lot of nutrients, in fact - lots of fruits and berries. Compounds in cranberries and blueberries fight off urinary tract infections, blackberries and strawberries contain fiber, bananas contain potassium which enhances the action of the heart and muscles.

They have a lot of fructose, which is not great at all If you only eat apples, you will have severe malnutrition; Nothing can hold a human body - we need different kinds of things, The phrase An apple (or pear or other fruit or vegetable) may keep the doctor away, but it's not going to do it alone. 


Thanks for reading, Share your thoughts! thank you soo much, have a nice day.Also read:- Essay on advantages and disadvantages of fast food
Also read:- essay on health is wealth 


"youtube video on this essay please like share and subscribe"

An apple a day keeps the doctor away essayComments

  1. Depending on the length of the hair sample and how long you've been growing your hair, hair follicle tests look for multiple uses over time. If a sample tests positive, it is determined by the potency of the drugs and the amount taken. A hair test, on the other hand, cannot tell when a person has been exposed to drugs. Anything too much like room temperature or too hot suggests tampering. And obviously, don’t let anyone see your kit! One of the oldest tricks in the book is to borrow someone else’s urine and then try to pass it off as your own. However, some companies have started using alternative technology to thwart these plans, including colored dye toilet water, turning off the water temporarily, and banning any jackets or coats, where you might have hidden another specimen. Visit: https://www.urineworld.com/

    ReplyDelete
  2. For example, Caffeine is a stimulant and may not be suitable for people with heart problems. Furthermore, high-sugar mary g detox products, such as cranberry juice, can cause diabetic patients' blood sugar levels to rise. And my point of view is in conformity with I recommend pay for this product, my following concepts are. - gooodprgn. If you have a pre-existing medical condition, it is best to consult a doctor before beginning any detox program. You should also thoroughly research the product's ingredients to ensure you are not allergic to any of them. Cleansing your body off the THC metabolites using natural detox methods is a time-consuming process. Not everyone is given prior notice before a drug test. Therefore, they have to resort to the following alternative methods. Drug test kits can be purchased and kept at home to see if the mary g detox is effective before the actual test. It will help you determine if there are traces of THC left in your system.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual