Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay On Your First Visit To The Beach And The Mountain

 

Essay On Your First Visit To The Beach And The MountainEssay On Your First Visit To The Beach And The Mountain In 100 Words


Visiting the beach and the mountains for the first time was an exhilarating experience. The beach welcomed me with its golden sand, soothing waves, and breathtaking sunsets. 

It offered a sense of tranquility and rejuvenation. On the other hand, the mountains enchanted me with their majestic peaks, lush greenery, and serene atmosphere. 

Exploring the forests and witnessing the panoramic views left me in awe of nature's beauty. Both destinations provided unique and unforgettable experiences, reminding me of the power and wonder of the natural world.


Essay On Your First Visit To The Beach And The Mountain In 200 Words


My first visit to the beach and the mountains was an unforgettable experience. The beach welcomed me with its soothing waves and golden sands. As I walked barefoot along the shore, the salty breeze kissed my skin and filled my lungs. 

The sound of crashing waves and seagulls' calls created a symphony of nature. The beach offered a sense of serenity and tranquility, a place to unwind and connect with the vastness of the ocean.

On the other hand, the mountains greeted me with their majestic presence. As I ascended, the air grew cooler, and the scent of pine trees enveloped me. The towering peaks offered a breathtaking view of nature's grandeur. 

Hiking through the trails, I discovered hidden waterfalls and witnessed panoramic vistas that took my breath away. The mountains instilled a sense of awe and introspection, reminding me of the vastness of the natural world.

Both the beach and the mountains provided distinct experiences. The beach was a place of relaxation and leisure, where I could bask in the sun and feel the sand between my toes. The mountains, on the other hand, were an adventure of exploration and physical challenge, where I could immerse myself in the beauty of nature.

In conclusion, my first visit to the beach and the mountains was a delightful journey of discovery. Each location offered its own unique charm and beauty. Whether it was the tranquil waves of the beach or the awe-inspiring peaks of the mountains, I cherished every moment and left with a newfound appreciation for the wonders of the natural world.

Essay On Your First Visit To The Beach And The Mountain in 300 Words


Exploring nature's wonders has always fascinated me, so when the opportunity arose for me to visit both the beach and the mountains, I couldn't contain my excitement. These contrasting destinations offered unique experiences, each leaving an indelible mark on my memory. My first stop was the beach. As I stepped onto the golden sand, a gentle breeze caressed my face, carrying the salty scent of the ocean.

The rhythmic sound of waves crashing against the shore was a soothing melody that instantly put me at ease. I kicked off my shoes and felt the warm sand beneath my feet, relishing the sensation of freedom and tranquility. The crystal-clear turquoise water stretched as far as the eye could see, inviting me to dive in and explore its mysteries. I couldn't resist its allure and soon found myself swimming amidst the gentle waves.

The cool water enveloped me, washing away my worries and filling me with a sense of rejuvenation. Floating on my back, I gazed at the vast expanse of the sky, feeling a profound connection with nature. The beach also offered a myriad of activities to indulge in. I built sandcastles, played beach volleyball with newfound friends, and collected seashells as souvenirs.

As the sun began its descent, painting the horizon with vibrant hues, I sat back and watched in awe. Witnessing the sunset over the ocean was a breathtaking spectacle that left me humbled by nature's grandeur. After bidding farewell to the beach, I embarked on a journey to the mountains. As I ascended, the air grew crisper, and the surroundings transformed into a lush green paradise.

Towering peaks stood majestically, their snow-capped summits gleaming in the sunlight. The silence enveloping me was a stark contrast to the lively atmosphere of the beach. Hiking through dense forests, I marveled at the diversity of flora and fauna. The scent of pine trees filled the air, invigorating my senses. The sound of rustling leaves and chirping birds provided a symphony of nature's melodies.

At the mountaintop, I stood in awe of the panoramic vistas that unfolded before me. The breathtaking view seemed to stretch beyond the limits of imagination, leaving me humbled by the vastness and beauty of the world. Both the beach and the mountains offered contrasting experiences, yet each left an imprint on my soul. The beach was a place of relaxation and rejuvenation, where I felt connected to the rhythmic cycles of nature.

The mountains, on the other hand, awakened my sense of adventure and filled me with awe at the majesty of the natural world. Whether it was the tranquil serenity of the beach or the awe-inspiring beauty of the mountains, both destinations instilled in me a deep appreciation for the wonders of nature. These experiences serve as a reminder of the profound impact that immersing oneself in nature can have on the mind, body, and soul.Essay On Your First Visit To The Beach And The Mountain


When it comes to exploring new destinations, there is a vast array of options to choose from. Some people find solace in the serenity of the mountains, while others seek the dynamic beauty of the beach.

In my case, I had the privilege of experiencing both for the first time in my life. The contrasting experiences of visiting the beach and the mountains left an indelible mark on my memory.

My first encounter was with the beach. As I approached the coastline, a sense of anticipation and excitement welled up within me. The salty tang of the sea breeze tickled my senses as I gazed upon the vast expanse of golden sand stretching out before me. 

The rhythmic sound of crashing waves filled the air, creating a soothing melody. The shimmering sunlight reflected off the ocean, painting the water with an exquisite shade of turquoise.

Eager to explore, I kicked off my shoes and felt the soft, warm sand beneath my feet. With every step, the grains slipped between my toes, creating a pleasant sensation. 

The seagulls soared gracefully overhead, their cries mingling with the distant laughter of children building sandcastles. The beach seemed like a haven of leisure, where time slowed down and worries melted away.

I found solace in walking along the shoreline, allowing the gentle waves to caress my feet. The cool water enveloped my toes, providing a refreshing respite from the summer heat. Shells and colorful pebbles adorned the shore, treasures waiting to be discovered. I collected a few as keepsakes, each representing a precious moment spent by the sea.

As the sun began its descent, painting the sky with vibrant hues of orange and pink, I settled down on a blanket spread out on the sand. 

The soothing sound of waves became a lullaby, and I found myself immersed in the peaceful ambiance. The beach offered a perfect blend of tranquility and vitality, a place where one could unwind and connect with nature's wonders.

The next chapter of my exploration unfolded amidst the majestic mountains. As I ascended, the air grew crisper and the scent of pine trees enveloped me.

Towering peaks reached for the heavens, their rugged faces revealing eons of geological history. The mountains exuded a sense of grandeur and timelessness, reminding me of the insignificance of my existence in the face of nature's might.

Hiking trails beckoned me, promising hidden gems and breathtaking vistas. With each step, the scenery transformed, revealing panoramic views that took my breath away. 

As I stood at the precipice, overlooking a vast valley with a ribbon of meandering river, I felt a surge of exhilaration and awe. The mountains whispered stories of resilience and endurance, their majestic silence inspiring a sense of introspection.

Exploring the mountains offered a different kind of adventure. The steep slopes challenged my physical stamina, while the dense forests invited me to explore their secrets. 

The chirping of birds and the rustling of leaves created a symphony of nature, drowning out the noise of the modern world. I stumbled upon hidden waterfalls, their cascading beauty a testament to the force of nature's artistry.

In the evening, as the sun dipped below the mountain peaks, I found myself sitting atop a rocky ledge, witnessing a breathtaking sunset. 

The sky transformed into a canvas of vibrant colors, casting a warm glow over the landscape. The mountains embraced me in their silent embrace, reminding me of my place in the vastness of the universe.

Visiting both the beach and the mountains for the first time left an indelible impression on me. Each offered a unique experience, showcasing nature's diverse wonders. The beach offered tranquility and relaxation, a place to rejuvenate and let go of worries. 
Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual