Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

A Visit to a Historical Place Essay for Students in English

 

A Visit to a Historical Place Essay for Students in English
A visit to a historical place short essayIndia is a country of rich culture with its own centuries of history and tradition. There are many historical places to visit in India. 

Last month I got a chance to see the Red Fort, which is known as the Red Fort. The Red Fort is a historical fort in Delhi, India. 

It is situated on the west bank of the Yamuna River opposite the famous Chandni Chowk market in Delhi. It was built in 1648 by the Mughal emperor Shah Jahan.

The fort was designed by architect Ustad Ahmed. Construction began in 1639 and ended in 1648.

I was mesmerized by the beauty of the place. It is made of red stones. There are many beautiful buildings in the Red Fort, some of the prominent ones are Rang Mahal, Mumtaz Mahal, Moti Masjid, and Hammam. 

Rang Mahal which means "Palace of Colours" was built for the mistresses and wives of the emperor. 

Mumtaz Mahal is located in the women's quarter of the fort, it is one of the six palaces inside the fort. Moti Masjid or Moti Masjid Constructed of white marble, Moti Masjid has three domes and three arches.

And finally, the hammam is primarily a building containing baths. This fort is a beautiful specimen of architecture. I visited the fort with my friends around 11 am.

We also saw a light and sound show. We clicked a lot of pictures outside the Red Fort and ate street food. 

If you want to know history then Red Fort is a beautiful place to visit. It enhances the beauty and pride of the country.

A Visit to a Historical Place Essay 200 Words


India is full of beautiful monuments, old temples, and huge forts. But the most famous of all the historical buildings in India is the Taj Mahal. It is a very popular place for tourists both Indians and foreigners.

The Taj is situated on the banks of the Yamuna River in the city of Agra. It is made of beautiful white marble and looks almost magical on a full moon night. 

It was built by Shah Jahan in memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. It was built by about twenty thousand workers.

I went to see the Taj Mahal with my parents during the summer vacation last year. We entered the huge red gateway and saw the beautiful white Taj Mahal at a distance from us. 

The lush green lawns on either side of the road leading to the monument looked lovely too.

There were four spiral minarets at the four corners of the Taj. Beautiful flowers and birds were carved in white marble. The tombs of Shah Jahan and Mumtaz Mahal were located in the lower part.

Several months have passed since I've seen the Taj Mahal, but the beauty of the whole thing is still fresh in my mind. I want to see it again and again, like all the visitors to the Taj.


A Visit to a Historical Place Essay in 250 Words

One day our teacher told us about some historical places. We were very glad to know about them. 

As a result, we decided to visit the historical place Bhojpur temple in the Raisen district of Madhya Pradesh.

We left early in the morning and reached Bhojpur by school bus at 10 am. Bhojpur is a beautiful small village surrounded by rocky hills. Betwa River flows nearby.

The temple of Lord Shiva is situated on a small hill near the river. This is a proud part of our history. It has a big gate. The priest told us that the temple was built by Raja Bhoj. The structure is made up of huge finely cut rocks stacked one on top of the other.

How could they stack such huge rocks one on top of the other? It is wonderful to see the finest specimen of ancient architecture and sculpture.

There is a huge 'Shivling' in the temple built on such a big platform. It is one of the largest in the world. It fills the entire interior of the temple. 

The monument has been rightfully adopted by the Archaeological Survey of India (ASI).

We enjoyed lunch in a garden near the temple. We also took some pictures there. We returned home in the evening. 

It was a pleasant journey that introduced us to the golden period of the history of Madhya Pradesh.


A Visit to a Historical Place Essay in 300 Words


Introduction: 

There are many beautiful and worth seeing places in India. Last summer vacation I went to such a beautiful place with my family.

Location and name of the place: We decided to move to Agra. Agra is a beautiful and historical city. But the Taj Mahal of Agra is a major attraction. 

It is situated on the banks of the river Yamuna. This is the most beautiful building made of white marble. It has four minarets. 

Its entrance is made of red rock. The surrounding garden makes the Taj even more beautiful.

Significance: 

It was built by the great Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. It was built about three centuries ago. It took about twenty years and was built by about 20,000 workers. 

We visited every corner of the Taj Mahal. We found the marble mausoleums of Shah Jahan and Mumtaz Mahal in the middle of the main building. 

The walls of the Taj are beautifully engraved with couplets of the Quran which is a marvel of calligraphy. 

The Taj is surrounded by attractive lawns, trees, and fountains. Taj is a specimen of love and art all over the world. It is a symbol of excellence in Mughal architecture.

Conclusion: 

We spent a few hours inside this place and enjoyed it a lot. I saw many Indian and foreign tourists coming. By noon, we completed the Taj Mahal tour and returned. I thoroughly enjoyed my visit to the Taj Mahal. It was truly an unforgettable experience.


Essay on A Visit to a Historical Place 'Jallianwala Bagh'


Jallianwala Bagh is a place of great importance and sorrow in the history of British India. The massacre of 1919 is still deeply embedded in the soil of this place.

As a part of the educational tour last month, our school took us to the sad place which is cursed to be the base for the killings of over a few hundred innocent and defenseless Indians who gathered there on the day of Vaisakhi. For Jallianwala Bagh farmers of Punjab.

Then Brigadier General, Reginald Dyer, who posted his men near the entrance of the place on the same day, opened fire on the crowd (who were caught unawares) without any prior notice. 

In the 20 minutes of continuous firing, 400 people were killed and 1000 were injured. However, the actual figures are being told much more than this.

Located in the holy city of Amritsar, as soon as one is near the entrance of the place, prominent bullet marks stand proudly to welcome visitors and remind them of history. 

The narrow lanes of the garden are the passageways that were occupied by British soldiers who opened fire on the crowds of civilians leaving no way for them (civilians) to escape.

Inside the garden, among the trees, are the highlighted spots that were used as firing grounds. They are designed in the shape of tablets. 

There is also a well inside the garden in which women and children jumped to save themselves from the brutal and inhuman act of the British army. 

The walls of the garden are still adorned with human blood and there are marks of firing.

A tall monument in the shape of a lantern flame, to commemorate the tragedy of April 13, 1919, stands firmly on the ground inside the garden. In fact, a mere glance at the garden reveals the helplessness of the victims.

The joyous celebration turned into a horrific and abhorrent tragedy is a monstrous event in the history of India and justifies Sir Winston Churchill's quote: 

"The incident of Jallianwala Bagh was an extraordinary event, a monstrous event, and an event that led to a singular and appalling separation. I'm standing."

My experience of witnessing the historical sights was not only informative but also touching. 

I never understood the intensity of the incident in classes, but when I visited the place, 

Did I realize the pain of the people who had gathered to celebrate their festival in 1919, the pain of those who lost their lives to their relatives. was lost for an act. Such insanity did not spare even women and children.

I would advise every school to take the students to Jallianwala Bagh and acquaint them with the tragic incident which is an indelible mark in the history of their country.


A Visit to a Historical Place Essay for Class 4


Last Sunday our school arranged a trip to Agra to see the world-famous Taj Mahal. It is one of the wonders of the world. It's called the Muggle Marvel. 

We reached the station early in the morning to catch the Shatabdi Express. The train started at 6.15 am. We reached Agra at 8.05. 

The train did not take much time to reach Agra. Agra is also known as the "City of the Taj".

The great Mughal emperor Shah Jahan built it in memory of his beloved queen Mumtaz Mahal. After his death, Mumtaz was buried here. 

It is situated on the banks of the river Yamuna. It took about twenty years and was built by 20,000 workers. 20 crores were spent on it at that time in excess of Rs. 

It was a full moon night. We held our breath watching the magnificent piece of magic and wonder. 

It was a thing of beauty providing everlasting pleasure. We saw its image in the waters of Yamuna.

Apart from the grave of Mumtaz, there is another grave. of Shah Jahan. We curiously wandered around and went everywhere. 

There are four tall minarets at each corner of the Taj Mausoleum. There are lush green lawns and flowers in bloom all around. 

We spent a few hours enjoying the beauty of the monuments. We came back to the station in the evening. 

The Taj largely deserves all the respect and glory that has been showered upon it.


A Visit to a Historical Place Essay for Students in English


A visit to a historical place is always an exciting experience. It is a fascinating adventure. I had a similar experience during the last summer vacation when I came to Delhi.

I reached Delhi by train with my family. After resting for some time we visited Delhi. Delhi is a historical city. It has been called by different names at different times.

On one side are the Red Fort, Jama Masjid, Jantar Mantar, Qutub Minar, India Gate which narrates the glorious past of India; While Rashtrapati Bhavan, Lotus Temple, Parliament, to name a few, are modern-day marvels.

We first saw the Red Fort. The Red Fort is also known as the Red Fort and is a landmark of Delhi. It is situated on the banks of river Yamuna. It was built by Shah Jahan in 1648. It is made of red stones. 

It included Diwan-i-Aam, Diwan-i-Khas, Rang Mahal etc. The mandapa's surround is decorated using precious stones, gems, precious stones, and silver linings.

The Diwan-i-Khas is beautifully designed and its walls are engraved with the following text: "If there is heaven anywhere on earth, it is this, it is and it is".

Another magnificent structure Pearl Masjid on Moti Masjid is built near Rang Mahal. Then we went to the first floor. There is a War Memorial Museum on the first floor.

The Prime Minister of India hoists the national flag on the Red Fort every Independence Day and addresses the nation from its ramparts.

By the end of the afternoon, we returned after completing our journey to the Red Fort. I thoroughly enjoyed my visit to the Red Fort. 

It was an unforgettable experience that apart from being intellectually rewarding, we also got a glimpse of the glorious history of our country.


A Visit to a Historical Place Allahabad Fort essay


I made up my mind to visit the Allahabad Fort. This fort stands even today in UP at Allahabad though much of its glory has faded. 

This fort was built in 1583 by Akbar and even then it is a much better fort in design and elegance. 

It is much better than the fort of Agra. It is triangular in shape because it lies on the confluence of the Ganga and Yamuna. 

Its red-sandstone walls are as elegant as that of the Agra fort. It has three important gateways which have high-flanking towers. 

One of these overlooked the Ganga river in the eastern direction and the other overlooked the Yamuna river in the southern direction. 

The main gate faced the city and has much heavy outwork like that of the Agra Fort. 

This fort marked the expansion of the Mughal empire to the east and was constructed on its eastern frontier. Allahabad was very important in those days.

Unfortunately, as I entered the fort, I saw that much of the roofed area of the fort had disappeared and its interior was not as beautiful as it was in the earlier times. 

I found the famous Ashoka pillar standing opposite the main entrance which shows that once Allahabad was part of the Magadh Empire. 

I tried to read out the writing on the pillar and on it is engraved the poetic tribute to the glories of Samudragupta, the emperor of Magadh.

I found the Patalpuri temple, which is another famous relic of Prayag. It is one of the oldest buildings of the pre-Muslim period. 

This temple is located near the northern wall of the arsenal in the vicinity of the gate facing the river. 

The temple appears to be an underground temple because the fort appears to have been constructed in such a way that it was to be raised to further height.

Again I moved forward and found the Akshaya Vat tree. It is said that the people used to fling themselves down into the wish-fulfilling well from this tree. Akbar stopped this practice. 

The most beautiful place was, however, the pavilion which served as the Mughal Governor’s (Military Commander’s) residence: Its pillars are very beautiful to look at. Their design is elegant.

But the glory of the fort has faded much, as the Britishers had dismantled a larger part of it to construct a school. 

Thus the upper storey of the main gate was dismantled altogether and the inlay work suffered much on that account. They converted the old palace into an arsenal.


Then I came back to the Triveni and had a bath there. I sang the hymns in the glory of the Ganga after seeing the Allahabad Fort.

If we compare the Old Fort at Allahabad to the Red Fort, we shall have to say that the Red Fort has kept its past glory to a great extent even today, 

whereas the Allahabad Fort presents a spectacle of a fort that lies in a state of ruins though much of it still remains to tell its tale of woeful neglect.


A Visit to a Historical Place Essay for Students in English


There are a large number of historical places in India. They are very worth seeing. Students should visit such places where they have educational importance. When we visit historical places, history comes alive

Last Sunday our Principal arranged a special study tour to visit "Raigad" Fort. Many of us had already visited the fort but the principal wished that we should visit it again for better knowledge and proper guidance.

We, students of class 10th, hired a special state transport bus. We left for the journey at 6:00 am and reached the foothills of the fort at 11:00. We took our tiffin boxes and water bags and started climbing the steps to “Raigad” fort.

Raigad is one of the most famous historical places in Maharashtra. During the period of Maratha power, it was the capital of the great king "Chhatrapati Shivaji Maharaj". 

We have learned the history of Chhatrapati Shivaji Maharaj in our history course but this is an opportunity to feel the history of that time with experts. 

We have also heard tales of the bravery of King Chhatrapati Shivaji Maharaj. As soon as we climbed the fort, we were reminded of the events and places mentioned in history. 

We had to climb about 1400 steps. The area of ​​"Raigad" is full of trees and shrubs. It is almost a dense and deep forest.

When we reached the top of the fort, we were amazed to see the main outer gate through which we were entering the fort. After having lunch we started visiting the places.

First, we visited the statue of the great king "Chhatrapati Shivaji Maharaj". A coronation ceremony was held here before Chhatrapati Shivaji Maharaj became a sovereign ruler. Weekly observed the place. 

Then we turned to the market. The market system was really ideal at that time. Now, this is the ideal place.

Our principal showed us a very exciting "Takkam Point" as we moved on. It is historically very important. 

Our Principal told us that those who were the defenders of "Swarajya" at that time were thrown into the deep valley below this point. Then he pointed towards the east where we saw "Bhavani Bindu".

He took us toward the western end which is known as "Hirkani Point". We remember the story of Hirkani who went hard at the cost of her life only for the child here. We saluted the place.

We returned home in the evening. We still remember the inspiring place. It was indeed the most memorable trip to a historical place


A Visit to a Historical Place Essay for class 8-10 


Last summer vacation, I had the opportunity to visit Puri. My uncle gave me some rupees on my birthday. Luckily a friend of mine was with me and we had a very happy time in Puri.

We reached there at nine in the morning. We had written to a friend who was living with his parents in Puri. He had come to the railway station to receive us.

He took us to his house and we stayed there. He didn't let us stay in a hotel. We had come prepared to stay at a hotel near the beach. But my friend's mother insisted on staying in her house.

Puri is a place of pilgrimage. Every day thousands of people from different parts of the country come here to have the darshan of Lord Jagannath. The temple of the Lord is situated on a hill called Nilgiris at the central point of the city.

The entrance of the temple leads to twenty-two wide steps. When thousands of devotees enter and exit the temple, it is easy to stop. 

The main temple is surrounded by a cluster of smaller shrines, where deities are worshipped. Lord Jagannath, Lord Balabhadra, and his sister Subhadra are worshiped in the main temple.

Inside the temple, thousands of devotees offer prayers while singing hymns. Mahaprasad is sold to thousands of devotees every day inside the temple at Anand Bazar.

This Mahaprasad is attributed to great purity, which is carried in trains, trucks, and buses far and wide for distribution. Jagannath is not the only God of Hindus. He is also worshiped by Buddhists and Jains.

Shortly after reaching Puri, we went to the temple of Lord Jagannath to offer prayers. We went to the temple again and there in Mahaprasad.

In the afternoon we went to the beach. The cool and fresh breeze of the beach on a full moon night calmed our nerves. We saw some Indians and foreigners bathing together in the sea. The seashore was filled with people from many cultures, who spoke many languages.

Photographers were coming to a group of people with offers to take their pictures. Young and old, men and women, rich and poor, all gathered here in thousands to get lost for a while near the vastness of the sea. It is a place where one easily feels his insignificance.

The main road called Bada-Danda is very wide. The shops on either side of the street and the cabin shops in front of them are always crowded with groups of shoppers. 

After staying in Puri for two very pleasant days, my friends and I returned by bus with a rush of memories, till we reached our place.


A Visit to a Historical Place Essay for Class 10-12


There are many historical places in our country. Some of them are so important that people from abroad come to visit them. Most often they are located in or near major cities. There are places of great historical importance in almost all the states of India. Such places also have their own importance educationally. Trips to such places provide a new angle of thinking apart from the pleasure of traveling.


It was during the Dussehra holidays that our class decided to take a trip to Agra, where the most beautiful monument, the Taj Mahal, stands in all its grandeur and beauty. Our teachers were also with us on this tour, we did this long journey by train. In Agra, we rented a big hall for our stay.


"History makes a perfect man" - Nehru


After resting for a while, our teacher approached a guide to take us, it was almost evening when we reached the spot. We saw the Taj Mahal, a unique grand building situated on the banks of the holy river 'Yamuna', surrounded by beautiful gardens and ponds. Its architecture was unique. "The guide explained every historical detail to us.


The Taj Mahal was built by Emperor Shah Jahan in memory of his beloved Empress Mumtaz Begum. It is made from slabs of marble so finely that the joints are not visible. Everything seems to have been carved and carved on a huge marble stone. “Beautiful views of the place add to its grandeur. 'The guide showed us every corner of the building. We sat in the garden for a long time and enjoyed the glamor of the Taj.


Very soon it was night. It was a moonlit night. Silver light or the moon spread all around and the whole atmosphere was calm and soothing. The grandeur of the glorious monument was further enhanced by the moonlight. It really showcased Shah Jahan's tender and deep feelings for Mumtaz Begum.


The next day we went to see some other places of historical importance located nearby. On the second day, we went to Delhi and visited the Parliament House, India Gate, and Rashtrapati Bhavan. In the end, we went to Raj Ghat to pay homage to the late Father of the Nation 'Gandhiji'.


In the end, we started our return journey with glee and talked about the pleasant experiences we had in Illinois throughout the trip. The splendor of it had left a deep impression on our hearts. At last, we reached home in a fresh and joyful mood. I narrated the entire show to parents and younger brothers and sisters who were equally happy to hear it.


A Visit to a Historical Place Essay for Students in English


What is the historical place:

A historical place is a place that is marked and famous by some historical event, ruled by kings or emperors, and may have some historical significance. 

A visit to such a place certainly enriches our historical knowledge and helps the students to gather the concrete experiences they read in the books. 

Today we are going to write about two historical places tours - the historical place Agra tour and the historical place Murshidabad tour.


Historical site Agra tour


It was my childhood dream to come to Agra. The opportunity came sooner than expected. Agra is famous for many historical monuments and the incomparable beauty of the Taj Mahal. Last summer vacation, I had a chance to visit Agra. I went there with my family members and stayed there for three days.


Delhi, especially Old Delhi, is a place of historical interest. This is where the banner of Incredible India stands for tourists. 

I have heard a lot about the incomparable beauty of the Taj Mahal. But when I actually saw it in front of me all the details became insignificant. 

The Taj is made of snow-white transparent marble by Emperor Shah Jahan over the tomb of his beloved wife Mumtaz Begum. 

The walls and ceilings are inlaid with precious stones. When we saw the Taj on a moonlit night, we could not believe our eyes. It is a thing to see in dreams, beyond description in words. The allure of the Taj is incomparable forever.

The next day, we visited Agra Fort, Diwan-i-Aam, and Diwan-i-Khas. We visited Fatehpur Sikri. 

Here I saw the ruins of a new capital built by Akbar in honor of Salim Chishti, a Muslim saint. The most wonderful thing was that it was a gateway to victory with a long flight of steps. We visited the Parliament House. 

This was my first historical visit to a place but the beauty of the Taj will always be remembered by me - "a thing of beauty, there is everlasting happiness".


Historical site Murshidabad tour

India is truly incredible for the enrichment of its culture, tradition, and history. During my last vacation, I went to Murshidabad with my family to explore historical places.

Murshidabad is a place named after Nawab Murshidkuli Khan. It is located in West Bengal in eastern India. When I visited the palaces, palaces, mosques, and monuments of Murshidabad I felt as if I was turning the living pages of the history ruled by the Nawabs of Bengal.


We visited the sightseeing by Tanga (horse cart). First, we went to Hazarduari. It is a huge palatial building built by Nawab Nazim Humayun Jha on the banks of the Bhagirathi River. 

From our guide I learned that Hazarduari means palace with 1000 doors; Out of which only 100 doors are genuine and 900 are false. The building is characteristic of Indo-European architecture. 

The most interesting was the huge flight of stairs in front of the building. Hazarduari has now turned into a museum where I saw the weapons used by the Nawabs of Bengal. There I saw many precious paintings and the throne of the Nawab.

After this, we went to Motijheel, a big pond. We saw Khasbagh where Nawab Alibordi Khan was buried. We also visited the Kathgola Palace which was built by Laxmipath Singh Dugar. It was a beautiful place surrounded by a huge garden. Finally, I saw the tomb of Nawab Siraj-ud-Dullah.

My visit to Murshidabad brought me back to the historic days ruled by the Nawabs of Bengal. It was truly a memorable trip.


A Visit to a Historical Place Essay


There are many famous ancient temples and historical buildings in India. Taj Mahal is also one of them. Last time I went to the palace. It is considered one of the Eight Wonders of the World, and some Western historians have noted that its architectural beauty has never been surpassed.

The Taj is located in Agra, Uttar Pradesh, India. The Taj is one of the most famous historical buildings in India. It is known all over the world as a dream in marble. 

It was built by Shah Jahan in memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. Shah Jahan was a famous Mughal emperor. 

While Mumtaz Mahal was alive, she made four promises to the emperor: first, that she should build the Taj Mahal; second: he must marry again; Third: He should have mercy on their children; And fourth: he visits the tomb on his death anniversary.

There are many famous ancient temples and historical buildings in India. Taj Mahal is also one of them. 

Last time I went to the palace. It is considered one of the Eight Wonders of the World, and some Western historians have noted that its architectural beauty has never been surpassed.

The Taj is located in Agra, Uttar Pradesh, India. The Taj is one of the most famous historical buildings in India. It is known all over the world as a dream in marble. 

It was built by Shah Jahan in memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. Shah Jahan was a famous Mughal emperor. 

While Mumtaz Mahal was alive, she made four promises to the emperor: first, that she should build the Taj Mahal; second: he must marry again; Third: He should have mercy on their children; And fourth: he visits the tomb on his death anniversary.

People forget the world as soon as they get closer to the building. The tomb looks like an angel dressed in a spotless white dress. 

On a moonlit night, the beauty of the Taj penetrates the inner core of the mind so that it remains there forever. 

We really feel that we have never seen such an attractive building before. Tagore had said about the Taj that "the Taj is a tear on the cheek of eternity".

The Taj Mahal is an immortal building. It is said to contain beauty in pure white marble and everlasting happiness. 

As a tribute to a beautiful woman and a monument to enduring love, the Taj Mahal shows its subtleties if we don't visit it in a hurry. 

In the end, I would advise you that you must visit the Taj Mahal at least once in your life. You will enjoy it a lot.


Also read: How Travel Will Change Your Personality

Also read: Essay on ways to improve tourism sector in India

Also read: Essay About Trip With FamilyTHANK YOU SO MUCH 


Comments

  1. You are sharing an especially fair article here. It is a critical and verifiable article for us. Appreciative to you for sharing an article like this.samachar live

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual