Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Part-time Income Sources for Students

Part-time Income Sources for Students


Part-time Income Sources for Students

Creating a steady income stream was different before the digital revolution. I remember watching different ads regarding earning opportunities on my Spectrum TV in like online consultancy or call centre executive at Spectrum customer services 866 helplines. Those advertisements always ended with a number. but always wondered what was the science behind such earning opportunities.

Fast forward to 2021 and the face of earning opportunities has entirely changed. Today, you will find tons of ways to earn money on the internet. It is as if technology has handed us everything on a silver platter. No matter whether you are a student or a fresh grad, you can create a steady income stream as:

Online Tutor

The coronavirus pandemic forced schools to change their teaching practices. Most shifted to online tutoring to cope with the changes brought about by COVID-19. Online teaching presents tremendous learning opportunities. You could teach multiple courses in online education.

Start by advertising your expertise on social media. You can visit different tutoring websites to offer learning courses. Google Classroom is a great virtual platform for starters. You can teach students using video-calling tools like Skype and Zoom. Be confident, prepared, and presentable and you’ll start earning in no time.

Social Media Manager

Social media is the go-to for marketers and businesses when it comes to promotion. The pandemic has led to a surge in the demand for social media managers. Knowledge of the digital landscape can get you a part-time job as social media manager. Prepare yourself by learning about the use of social media. Equip yourself with knowledge about analytics and insights.

Social media is a powerful platform. It can influence user opinion about a product or service. Social media managers maximize engagements by interacting with potential clients. The goal is to create maximum leads. These leads go on to become actual customers. Handling social media is an important and in-demand skill.

Resume Writer

A professional-looking resume can make a difference. But how to create one? This is where resume writers shine. You’ll need to have a good command of language and strong writing skills to become a resume writer. Job seekers are always looking for professional resume writers. Improve your writing skills and you’ll be able to create excellent CVs for clients.

Data Entry Operator

This job does not require a degree or highly technical skills. Responsibilities include entering and managing data and maintaining records. Moreover, you will have to organize files. Data entry operators typically transfer data from one system to another. You should be able to type at least 100 words per minute if you want to earn some money as a data entry operator. The faster you type, the more you’ll be able to earn.

SEO Manager 

Companies need SEO experts to maintain their website ranking. Even tech giants like Google and Microsoft can’t do without SEO professionals. SEO or search engine optimization is the process of improving the quality and quantity of website traffic. SEO evaluators monitor website ranking and provide feedback on results.

Blogger

As I mentioned above, the internet is flooded with earning opportunities. You can start earning as a blogger by registering on different websites. Platforms like Fiverr and Upwork are popular freelance hosting websites. You could pitch your ideas to different websites that pay per article. It is advisable to explore multiple platforms. This way you’ll be able to increase your audience as well as write on different topics. Moreover, you could create your website.

YouTube Creator

YouTube is the biggest social media platform not named Facebook. It is the largest video hosting platform in the world. It has billions of active users. Moreover, it provides tremendous earning opportunities. You could start your channel on YouTube. Create quality content and utilize social media channels like Facebook and Instagram. You’ll start earning after hitting monetization on YouTube.

Voiceover Artist

Studios and clients are always on the lookout for people with diverse voice acting skills. Think about all the favourite cartoons and shows you watched during your childhood. Many characters were voiced by a single person. I won’t be going into the details of who voiced who. The point is that voiceover is a lucrative career. You can make voiceover videos and upload them to social media. Who knows you’ll make it to the big league!


THANK YOU SO MUCH


Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual