Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Save nature save mankind essay

Save nature save mankind essay

Save nature save mankind essay


It can be pretty scary to think of all the dangers of climate change. In the past, we’ve learned together why we should care, but today let’s find out how to be proactive about the situation. 

We’ll learn simple some ways we can help in reversing climate change right now! because it's our responsibility to save nature & save mankind for our future generation.

Natural resources are very important for living things humans animals and plants need natural resources in order to survive this is why conservation is so important conservation is the protection of natural resources what happens if we don't conserve important things such as water and clean air.

This can lead to scarcity is when there is not enough of something look at this dry land there is not enough water to grow healthy plants due to water scarcity this is also called a drought you can help prevent water scarcity by conserving water conservation also prevents pollution makes our natural resources such as air and water dirty and unsafe to use.

we need energy such as natural gas and electricity to use things in our home televisions stoves and refrigerators need energy in order to work natural resources such as coal or gas are burned in order to produce energy the smoke spreads into the air which can be bad for the environment.

some energy companies use solar power or energy from the Sun instead wind power can also be used to create electricity you can save energy by reducing the amount of electricity that you use the less energy we use the less we need to produce so how can we conserve natural resources.

1 way to help to save nature is to drive less when you can. As opposed to using your personal vehicle, try to carpool or use public transport. If your destination is close enough, maybe even think about walking or riding a bicycle.

Carbon dioxide, or CO2, is a significant contributor to climate change and vehicles are a huge part of the CO2 humankind produces. In actuality, it's estimated that for each 2-mile automobile trip you take, 2 pounds of CO2 is put into the air and it increases the risk of global warming.

Please thank all those children riding skateboards, you may also help out by recycling and reusing things as soon as you're able to. As opposed to throwing away things, see if you can find another use for them or donate them to charity when the item is still excellent.

Recycling helps combat climate change because it requires less energy to create a product from recycled products than starting from scratch. Also, think about purchasing things with less packaging in the first place or items using recyclable packaging.

This next one may be a bit frightening to everybody who has taken part in a war for the thermostat, but I challenge you to attempt to let your houses become a little warmer in summer and a bit colder in the winter, even if it's only by a couple of degrees. Moving up your thermostat 2 levels in the summer and down two levels in the winter can eliminate an estimated 2,000 pounds of CO2 annually! Your diet can also play a role in the climate change battle.

Think about eating less meat when possible, since the animal agriculture industries emit a great number of greenhouse gases. The livestock sector, including things like feed manufacturing and transportation, is responsible for approximately 14 per cent of all of the greenhouse gas emissions around the planet.

I am not necessarily saying you will need to go vegetarian or vegan, but perhaps try things such as Meatless Mondays or decide on a plant-based alternative for even only 1 meal when you might have had meat. Every little bit helps! I am aware that kale salad seems scary but you can do it!

It must be noted, however, it may not be as straightforward as all plants are better for the environment than all meats when taking everything into consideration like the energy necessary to make the food. Overall though, plant-based diets appear to be better for the fight against climate change compared to meat-based ones.

Another thing you can do is inspire others to join in the battle against climate change. This may be simply talking to your family and friends about the issues or organizing events and groups in the neighbourhood community. You can also contact your government officials and urge them to take actions and have policies that result in a healthier, greener future.

There is more to life than increasing its speed or volume. If you are willing to slow down and be open to it, there is an excellent deal which you can definitely learn from nature. The lessons are all around us and they are not allowed for the special, privileged few from the smallest of leaves into the biggest, oldest trees.

They're all fantastic teachers in some manner. We discuss change like it's always coming from out as if it is always determined by something external.

If I had more money, more resources, the time is not right, I am not ready yet but all these things, they concentrate on outside things, outside reasons why change is not possible. The focus is on the exterior.

Ultimately though, it is about you, and you alone. The constant and honest pursuit of any quality is what really matters. Because, if you look long and earnestly enough, and you'll find exactly what you seek. Exactly like the roots of a tree, burrowing deep into the shadow of the soil erosion to find water and nourishment.

It does not have a map, it does not have a manual, but it finds its own way, trusting itself to make light from inside to find the way. Trusting it is a thirst for expansion. If there is any truth in this world then it must exist not just in sacred buildings and books, but at the Little things the easiest of things.

You can learn as much from observing a tree, or a leaf, or by running water, as possible from the earliest and most ancient scriptures that we've I mean, look at the way nature is continually changing, adapting and evolving is not life like that?

Examine the cycle of seasons, everything goes through continuous growth. Then constant decay. Ups and downs, peaks and valleys. Is not life like that? Examine the water - even though its fluid and you can not grab a hold of it, it can wear down and erode the roughest, most jagged stones.

Nevertheless, it remains flexible, malleable and flexible. Imagine if you tried to be like that on your own life, on your relationships - adapting like water to the demands of others? 

So just enjoy the bee gathering pollen from various flowers, absorb what is useful, discard what isn't, then add what is uniquely your own. You will find lessons everywhere you simply need to observe.

Together we can protect the earth and its resources through conservation because it's our duty to save nature save mankind.  

Also read: why trees are important? 
Also read: Essay on global warming
Also read: Essay about deforestation
Also read: Global Warming Essay
Also read: How globalization affects the economy?


Thank you soo muchComments

  1. The customer support team is on hand if you have any problems before, during, or after making your purchase. Toxin Rid offers 1, 2, and 3-day shipping to customers in the United States through UPS, USPS, and FedEx. One thing to note is that all sales are final and you can’t do a part exchange. While you do have 30-days to return the product if something goes wrong, you have to return it in the original sealed condition to qualify. The Leading Hair Follicle Detox Shampoos for a Drug Test Though there are several detox shampoos available, we will discuss two products that have been proven to be effective. These products are premium hair cleansers specifically formulated to help you pass a hair follicle drug test. Visit: https://www.urineworld.com/

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual