Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

10 lines on Doctor in English - Few lines on doctor for class

 

10 lines on Doctor in English10 lines on Doctor in English - Few lines on doctor for class 

1. A doctor plays a very essential role in human life.

2. There are many types, of doctors like surgeons, Dentists, cardiologists etc.

3. Doctors treat sick people and also give proper advice related to health. 

4. After treatment, doctors give medicines injections for pepper cure.

5. A lot of dangerous diseases have been totally cured by doctors like Polio, Typhoid, Malaria, etc.

6. Doctors are on the frontline of the battle against the coronavirus pandemic.

7. The stethoscope always hangs on the doctor's neck to check illness.

8. The white colored coat is a doctor's dress.

9. 1st July is observed as "Doctor's Day" in India

10. The medical profession is the most respected profession in the world.


Also Read: 5 Lines On Doctor For Nursery Class in English 10 lines on Doctor in English 


1. A doctor is a person who helps to keep human health in healthy condition. 

2. A Doctor holds a very important place in court society.

3. There are different fields of doctors to treat various illnesses of humans, animals as well as plants.

4. Doctors treat their patients in hospitals and clients.

5. There are several diseases only doctors fight against those diseases and treat infected people.

6. Nurses and the compounder help doctors to treat people.

7. Doctors not only treat diseases but also advise patients about diet, health, and hygiene.

8. A responsible doctor gives priority to service, not to money.

9. A doctor always wears a smile on his face and behaves very softly with his patients.

10. 1st July in India is dedicated to the doctors and their commendable work.


 

10 lines on Doctor in English - A few lines on doctor for class 


1. Doctor works in a Hospital.

2. He saves Life.

3. He takes care of his patients.

4. He gives Medicines and Injections.

5. He does not shout at his patients.

6. Doctor Smile and speak nicely.

7. A doctor is a dedicated person.

8. Doctor is like a God.

9. Doctors give advice to people for their health.

10. I Want to become a doctor when I grow up.


10 Lines on Village Doctor

1. Village Doctor is an important person in the village.

2. He is a person who gives Medicine to people.

3. He works in a dispensary.

4. He is not an MBBS doctor.

5. He takes care of people.

6. He has a table and a chair in his dispensary.

7. He has a table for patients to sit at.

8. A village Doctor treats poor people free of cost.

9. He wears simple clothes.

10. He earns a handsome income.THANK YOU SO MUCH


Comments

 1. There are only two types of medical professionals: those who use their minds and those who use their tongues. Harry , who worked on the BUSINESS platform, extra visits to obtain: website named: Qualified MCA Leads, with these particular sentences reserved just for doctors.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. A doctor is absolutely necessary to human survival. A writer plays a crucial part in students' lives. Hii! I'm Harry, and for many years I worked on the educational platform, offering students who required help with their academic or thesis projects access to Essay Writing Service in Los Angeles <= visit more to get.

  ReplyDelete
 4. Currently, Harry James is employed as a business consultant. Gain access to a MCA Leads Data That Make Your Business and Sales Succeed.

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. Yes Indeed. Doctors plays crucial part in our society without him we cant even take a single breath. Covid is the open evidence.

  ReplyDelete
 7. Experience the tranquility and escape the city bustle at Whitemusk Resort. Discover a peaceful oasis where you can reconnect with nature and find solace. Let the serene vibes of White Musk Resort rejuvenate your mind, body, and soul.

  ReplyDelete
 8. Doctors offer crucial services like the diagnosis and treatment of diseases, accidents, and illnesses. They also play a crucial role in preventative care by advising patients to get screenings and vaccines and educating them about healthy lifestyle choices. Doctors work to keep their patients safe, much like the 775424-001 HPE Power Supply Blank Cover For Ml350 G10 does to shield the server from dirt and debris. They are also accountable for making sure their patients receive the care they require to stay healthy and recover from illness or accident.

  ReplyDelete
 9. Teaching the importance of a cmos-battery to a computer is like teaching the significance of doctors in our lives. Just as doctors keep us healthy, the CMOS-battery ensures your computer's health. Both play vital roles, one in our well-being and the other in the seamless operation of our digital world. Let's appreciate the unsung heroes, whether in white coats or silicon chips, who keep everything running smoothly.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual