Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Failure and desire It is believed that failure is the consequence of ambitions shortage

Failure and desire It is believed that failureFailure and desire It is believed that failure is the consequence of ambitions shortage


"There was a young man who tried his level best to clear his exams at University but he repeatedly failed and finally he just gave up 

thinking that marriage would be the best way to make him responsible his family got a merit 

after the marriage, the man took up a job as a primary school teacher but due to lack of experience was walked by the students and finally removed by the school authorities in just a few weeks time 

when he returned home that day his wife wiped his tears and comforted him she said to him you can teach young kids only if you've taken formal training or at least have some experience of teaching kids and for you, you didn't study teaching at university nor have you bailed with kids earlier 

so how could you know how to teach kids don't be too sad about it when God says yes to your prayer he gives you what you want? 

but when he says no to your prayer he has something better for you probably there is a better more suitable job waiting for you out there gathering some hope the man kept trying to find opportunities and when he did finally find one he was once again chucked out on the job judo slowest 

yet again his wife tried to encourage him by saying I'm sure there are people who are skilled and experienced and their job and their experience comes from many years at it 

as for you, you were in school trying to teach kids all this why so how could you acquire the needed skills don't worry, when God says no to your prayer it gives you something better but when he says wait to your prayer, he gives you the best 

the man kept trying his luck with several jobs which never lasted more than a couple of weeks at best months each time he would return back home dejected and depressed and his loving wife would comfort him never once was she disappointed or resentful 

by the time the man was in his thirties, he'd found his calling and had acquired a flair in languages he ended up being a counsellor in a school for those kids who were challenged in hearing and speaking and a little later he opened his own school for specially-abled kids 

in a couple of years, he set him a chain of stores in different cities and provinces selling apparatus and equipment for the specially-abled and went on to become a multi-millionaire 

one day the now rich man asked his wife when I was so negative about my own future how could you have so much faith in me the reply that his wife gave him was simple yet very profound and inspiring 

she said when a piece of land is not suitable for planting wait we should try planting beans and after all the years of effort if beans are not growing well we should try planting fruits or veggies and if the vegetation doesn't work we can scatter buckwheat seeds 

these seeds will one day bloom in flowers and on the very land itself there will be one seed that in germinating and grow after having listened to the wife's explanation the man wept her faith in him her love her patience her persistence was actually responsible for the successful Empire that they now moved 

ladies and gentlemen no one in this world is useless the land may be very fertile but you may not have figured out your seed it takes a while to figure out what's your seat works for you 

but once you discover your seed your passion your calling excellence and the bundled growth will simply be a consequence until then you need to believe in yourself more so we need someone who can believe in and keep you going do you see your day.

Also read: Essay on Man


 THANK YOU SO MUCH  

Comments

 1. Wow! You have shared a lot of information. I really got a lot of new information here, and I wish to visit your other blogs right now, but first I have to Buy Narrative Essay online, and I know it will take a lot of time, but don’t worry, I will come back and read your other blogs.

  ReplyDelete
 2. Very well. Keep sharing more. Please also read mine and let me know where I can improve. if you want to know about Advantages of leased line connection just visit the site and get amazing information.

  ReplyDelete
 3. research paper example: the most searched term by students. A research entails digging into a topic of interest, collecting data and eventually presenting it in a manner that is both informative and easy to comprehend.

  ReplyDelete
 4. [URL=https://www.example.com]Example[/URL]

  ReplyDelete
 5. The training data for "essayonfest" does not contain specific information or reviews up until September 2021. It is possible that "essayonfest" is a website or service offering essay writing or educational assistance. To find reviews or information, it is recommended to conduct online searches, visit the website, and check forums or review websites where users share their experiences. Reading reviews and testimonials can provide valuable insights into the quality and reliability of educational assistance platforms.Abogados de Accidentes de Camiones Comerciales

  ReplyDelete
 6. The "Essay on Fest" is a captivating and detailed account of a festival, infused with personal reflections that add authenticity and depth to the narrative. The essay effectively captures the essence and significance of the festival, making it a compelling read. The smooth writing flow makes it easy for readers to follow, making it a well-written and evocative piece that effectively conveys the spirit of the festival.Nueva York Sin culpa Divorcio Estatal

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual