Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Smoking in public places should be banned essay


Smoking in public places should be banned essay


Smoking in public places should be banned essayEvery time you light up a cigarette you are saying that your life isn't worth living my name is Sahara Molina and today my persuasive speech is about why smoking in public should be bad 


I believe smoking in public should be banned because not only does it cause harm to the smoker but to the people around them another reason. Why there should be a stop to smoking in public?Because it harms the environment as well smoking in public causes secondhand smoke to people around the person smoking you may ask yourself what is secondhand smoke well secondhand smoke is a combination of smoke from a burning cigarette and smoke exhaled by the smoker. 


There are two types of secondhand smoke site steam smoke comes directly from the burning cigarette and mainstream smoke is the smoke that the smoker inhales the smoke that brings off at the end of a cigarette contains more harmful substances 


Then the smoke and helped by the smoker in research about second-hand smoke by the American lung association states second-hand smoke causes approximately 7 330 deaths from lung cancer and 33 950 deaths from heart disease 


Each year going along with this research it also states that since 1964 to now 2.5 million people have died from exposure to second-hand smoke according to the u.s surgeon general 


The report also concluded that second-hand smoke is a definite cause of a stroke an article by the Cleveland clinic explains the exposure time to secondhand smoke and the effects for instance five minutes of being exposed stiffens.


The sorta as much as smoking a cigarette twenty to thirty minutes of being exposed causes excess blood clotting as well as increases the risk of heart attack and stroke also states than non-smokers 


Those who live with a smoker are always near a smoker have a 20 to 30 increased risk of developing lung cancer heart disease or iron and nausea irritation now that you have an idea on how smoking affects those who are exposed to second-hand smoke.


How smoking affects the environment 


In research by tobacco-free life states how each year five 4.5 trillion cigarette beds are disposed of a generously estimate is that half of them end up in landfills and the other half ends up in the soil lakes oceans and forests.


It takes them just under two years to completely vanish and that is under the perfect condition the u.s tobacco industry produces 16 million metric tons of carbon dioxide in one-year global production quadruples 


That amount for comparison one car produces 4 million times less any youtube video called the fabulous life of cigarettes by truth explains how 600 million trees a year are used to produce packages for cigarettes, I do understand that sometimes smoking can be an addiction and it is difficult to quit 


But there are always other alternatives on ways to help you stop smoking, for instance, you can slowly transition to chewing tobacco a way to find a solution to this problem is simple, which is simply talking to the smoker a smoker about your concerns about their health and spreading awareness to others on 


How smoking is harmful to themselves Others around them and the environment means speaking up and not staying silent because if we stay silent there will be no change but if we speak up there will be change many countries have already banned smoking in public and have become anti-smoking instance costa Rica a country.


Where there is a lot of conception of smoking cigarettes made in the law to become anti-smoking which has helped prevent people from starting to smoke has protected non-smokers and is helping smokers to quit the future depends on us 


Putting an end to public smoking will not only clear up air pollution but there will be less litter from cigarette butts and packages but it will also improve our health and well-being in some ways 


We can put a stop to this issue is by working together and signing petitions towards banning public smoking another way we can put a stop is by talking to family friends or whoever you may be close to that is a smoker and express your concerns about their health and reasons Why they should consider quitting?It is also important to listen to them and accept the decision but we all need to spread awareness to the world by putting a poster protesting and simply using the internet to our advantage to put out tweets or posts on Why smoking in public should be bad?Now that I have discussed with you why smoking should be banned in public let's review smoking should be banned public to stop health problems and to save lives let's help smokers to quit but also inform them and others when smoking in public is so dangerous but if they do not accept our help that is their choice and we can't force them but we can spread awareness to othersThe majority of us here know someone who smokes I say that line with confidence because there are about 1 billion smokers in the world 


so smoking in itself is harmful but smoking in their own private property is not anyone's business however the issue here is not with smokers but passive smokers passive smoking is the involuntary inhaling of smoke from other people's cigarettes cigars or pipes 


passive smoking is also the inhalation of smoke occult secondhand smoke passive smoking is a major issue in public places, so why would a nonsmoker breathe in the smoke passively 


when he or she chose not to smoke actively it has been found that second-hand smoking is a dominant reason for lung cancer by several leading authorities according to an article entitled health effects of second-hand smoke published on the Centers for Disease Control and Prevention website.


In the year 2020 since 1964 dieting evening today when I talk about all those people who have been victims of pastors money the purse to do truly against passive smoking 


I will live with the ample amount of research that I've done over the end and a book that I recently came thus I will discuss the range of fastest-moving second I will discuss the attacks of Casas and third I'll discuss the effects of banned smoking in public places 


let's talk about the range past there are passive smokers everywhere in today's world according to an article titled passive smoking killed 100,000 worldwide published on the BBC News website 


In the year 2011, the first global study on the effects of passive smoking has estimated that passive smoking causes 100,000 deaths every year to put this respect secondhand more people than road accidents 


However smoking rates, in general, have decreased around the world education effects of tobacco and anti-tobacco campaigns according to an article titled smoking rates by country published on the world population repeal website in the year 2020 


The United Kingdom has a smoking rate of 13% that has dropped nineteen point one five percent despite the drop in the number of smoke with passive smoking is still unsolved 


Now I have discussed the rate of passive smoking I will now discuss that of passable people our notebook exposure and cardiovascular effect making sense of the evidence that was published in the year 2010 


Just like active smoking supporter secondhand smoke could be considered an independent risk factor for cardiovascular disease, so today I will tell you about two major effects of smoke cardiovascular disease at Lancaster talking about cardiovascular disease breathing secondhand smoke 


It's the normal functioning of the heart in ways that increase your risk of having a heart attack according to an article titled heart disease and stroke published, in the year 2020 secondhand smoke caused about 34,000 premature deaths from coronary heart disease 


Each year in the United States alone among non-smokers lung cancer on the other hand even though is still a major effect of passive smoking still has a lesser mortality rate and heart disease is also seen that lung cancer affects past smokers


At a higher rate than active smokers according to an article titled no clear link between passive smoking and lung cancer published in the year 2013, the incidence of death due to lung cancer was 13 times higher in the present smokers and four times higher 


In for most smokers than in never smokers and the association with both current and former smokers buried on the level of exposure there are only two effects that I mentioned here there are various other life-threatening effects of passive smoking


Now that I've discussed if that's passive smoking I will now discuss my final topic if that's banning smoking in public places smoking bans in public places and the workplaces are a part of protecting our environment and people present in those places.


According to an article title, legislative smoking bans for reducing exposure to secondhand smoke and smoking prevalence published in the year 2015 to protect people from exposure to secondhand smoke.


let station banning smoking and indoor public places and workplaces is being implanted in various locations worldwide according to an article titled how smoking bans save lives published in the year 2011


Smoking prohibitions can decrease the number of heart attacks by as much as 27 percent per year according to an article titled banning smoking in person and on beaches published in the year 2013 


The American non-smokers' rights foundation upholds a national database that recognizes smoking bans in a wide variety of outdoor setting with beaches parks plazas and zoos among the most casual or communal places 


To reveal the main points as I could I first discussed the range of passive smokers which is it crazy but still has a long way to go the second I discussed the effects of passive smoking on people which are extremely harmful to people 


Finally, I discussed the effects of banning smoking in public places which can all agree that had a positive effect so many years come if the ban is properly implicated in all countries we can all hope to know a smoker but you have never breathed.Also read:- should extreme sports be banned essay

Also read:- should boys and girls be in a separate class

Also read:- should textbook be replaced by computer essay

Also read:- should a student not take part in politics essay

Also read:- should the student get limited access to the internet
THANK YOU SO MUCH


Thank you so much

Comments

 1. This article provided me with a wealth of information. The article is both educational and helpful. Thank you for providing this information. Keep up the good work. Karma Silicone Pipe

  ReplyDelete
 2. I liked your work and the way in which you have shared this article here about delta 8 for sale. It is a beneficial and helpful article for us. Thanks for sharing an article like this.

  ReplyDelete
 3. I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. Read more info about delta 8 cartridge

  ReplyDelete
 4. It is truly a well-researched content and excellent wording. I got so engaged in this material that I couldn’t wait to read. I am impressed with your work and skill. Thanks. Read more info about Brass knuckles Cartridge for sale online

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 6. This is really helpful thanks. Best Regards Keeper Facts

  ReplyDelete
 7. Trendblog is here to make sure you didn’t have any technical issues with tech! I am really impressed with your content. The way you describe everything is such a very simple and easy to understand way. Once again Thanks for your article.
  icloud find my iphone

  ReplyDelete
 8. Thank you for the valuable data you have shared with us. It is great and informative for everyone. Keep posting always. I am very thankful to you. Read more information about it on our website. Thank you once again!
  DeyProject

  ReplyDelete
 9. Such an amazing article. Thank you for providing these information. It was so helpful. Once again thanking you for sharing this useful article .
  Kibo eclipse

  ReplyDelete
 10. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 11. This is a very useful essay with lot of information. I will surely share this to my friends. The article has helped me too.
  Kibo Eclipse

  ReplyDelete
 12. You have provided valuable data for us. It is a beneficial and helpful article for us. I'm very thankful to you.
  Kibo Eclipse

  ReplyDelete
 13. Yes i agree with your post. It contains very important data and i use it as my personal use. Your 95% posts are useful for me and thank you so much for sharing this wonderful blog. Excellent and decent post. I found this much informative, as to what I was exactly searching for. Get best SEO Dubai service of marketing you visit here site for more info.

  ReplyDelete
 14. It's a great content! Please visit https://onlinemedialive.com/ for latest movie and enertainment news.

  ReplyDelete
 15. Visit us
  https://onlinemedialive.com/

  ReplyDelete
 16. Latest Gadgets and Top Products Visit https://onlinemedialive.com/

  ReplyDelete
 17. Impressive and powerful suggestion by the author of this blog are really helpful to me. wholesale smoke shop supplies

  ReplyDelete
 18. I was just browsing the internet and randomly clicked here. This is indeed nice knowledge. I am very thankful to you and the translation companies in Saudi Arabia.
  Translation Account

  ReplyDelete
 19. I learned so much by reading this essay. The article is both instructive and beneficial. I appreciate you sharing this information. Continue your wonderful work. Thank you very much for this.
  Know About: What is the cost of a Dubai Transit visa

  ReplyDelete
 20. I enjoy reading your blog, and you provide useful information to us. In addition, we provided you with the most recent
  Desert Safari Dubai

  ReplyDelete

 21. I enjoy reading your blog, and you provide useful information to us. In addition, we provided you with the most recent
  Moonmate Reading Reviews

  ReplyDelete
 22. I should say this is an especially educated article as we have seen here. Your way to deal with creating is incredibly perfect and moreover it is an important article for us. Appreciation for sharing an article like this.Buy Elite Select Carts Online

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual